HomePrivacybeleid

PRIVACYBELEID

Via dit privacybeleid CONTANK, S.A. je wilt iedereen informeren
mensen die surfen op en toegang krijgen tot de website www.contank.com over gegevensverwerking
uitgevoerd personeel.


Voor toegang tot de website is geen voorafgaande registratie vereist. Voordat u een verzoek indient voor:
informatie via het contactformulier op deze website, moet de gebruiker de
privacybeleid, om uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming te geven door de
verwerking van de gegevens voor de aangegeven doeleinden.


CONTANK, S.A., in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016,
betreffende de bescherming van natuurlijke personen bij gegevensverwerking
persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, evenals met organieke wet 3/2018, van 5
December, Bescherming van Persoonsgegevens en waarborg van digitale rechten, as
Verantwoordelijk voor de behandeling van de verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekt het volgende:
informatie:


Verantwoordelijk voor de behandeling:
 Bedrijfsnaam: CONTANK, S.A.
NIF: A08957912
 Adres: Trav. Van Ca n’Estape, 5-7 – 08755 Castellbisbal (Barcelona)
 Telefoon: 937089600
 E-mail: rgpd@contank.com


Toepassingsgebied
Dit beleid is van toepassing:
 Aan degenen die de Contank-website bezoeken, www.contank.com
 Aan degenen die vrijwillig contact opnemen met Contank via de mail
e-mail, chat of vul een van de formulieren in om te verzamelen
gegevens gepubliceerd op de Contank-website
 Aan degenen die informatie vragen over de producten en diensten van Contank of die:
verzoeken om deel te nemen aan een van de commerciële acties van Contank.
 Aan degenen die een contractuele relatie met Contank formaliseren door een contract aan te gaan
uw producten en diensten.
 Aan degenen die een andere dienst op de website gebruiken die de
mededeling van gegevens aan Contank of toegang tot gegevens door Contank voor het ter beschikking stellen
van hun diensten.
 Aan alle anderen die, direct of indirect, hun toestemming hebben gegeven
uitdrukkelijk om uw gegevens door Contank te laten verwerken voor een van de
doeleinden die in dit beleid zijn opgenomen.

Doel van de behandeling: Wij behandelen de gegevens en informatie die mensen ons verstrekken
geïnteresseerd om:


 In het geval van het sturen van een e-mail aan Contank of een bericht van
persoonsgegevens op een andere manier, zoals een vorm van
contact, het doel van het verzamelen en verwerken van genoemde gegevens door Contank
Het is de aandacht van de vragen en verzoeken om informatie die ontstaan ​​over de
Contank producten en diensten.


 In het geval van het verzenden van een e-mail aan Contank met betrekking tot haar aanbiedingen van:
tewerkstelling, zullen deze gegevens worden verwerkt om deel te nemen aan de selectieprocedures
van persoonlijk.


 In het geval van Contank-formulieren die geïnteresseerden invullen om deel te nemen
bij alle commerciële acties van Contank zal het doel zijn om:
genoemde deelname, evenals het verzenden van commerciële en reclameberichten
over de diensten van Contank, tenzij de belanghebbende uitdrukkelijk zijn
tegelijkertijd verzet tegen het verzamelen van uw gegevens. Niettegenstaande het voorgaande is de
De belanghebbende kan zijn beslissing te allen tijde wijzigen, zo vaak als
wensen, door middel van de daartoe door Contank ter beschikking gestelde middelen.


 Alleen bij het contracteren van de door Contank aangeboden diensten:
die persoonsgegevens die nodig waren om de relatie tot stand te brengen
contractueel en maken de levering van diensten en de vergoeding daarvan mogelijk door:
een deel van de klanten, waarbij de genoemde gegevens worden verzameld en verwerkt met het volgende:
doeleinden:


 Het belangrijkste doel zal zijn om de contractuele relatie in stand te houden
dat met de opdrachtgever tot stand is gekomen, overeenkomstig de aard en
kenmerken van de gecontracteerde diensten, contact opnemen met Contank met de klant
Via het e-mailadres, telefoon of andere manier die hiermee wordt aangegeven
laatste.


 Om documentatie en informatie met betrekking tot services te verzenden
gecontracteerd, evenals voor het verzenden van commerciële communicatie en
reclame over hen of soortgelijke door Contank, via
per post, e-mail, telefoon, sms of andere door de klant aangegeven middelen,
Tenzij hij uitdrukkelijk zijn verzet kenbaar maakt op hetzelfde moment van:
het inhuren. Ongeacht of de klant ervoor had gekozen om te ontvangen of niet
commerciële informatie van Contank, kan de klant zijn beslissing wijzigen in
op elk moment, zo vaak als je wilt, via de sectie
specifiek hiervoor beschikbaar in uw Client Area.

 

 

 Om documentatie en informatie met betrekking tot services te verzenden
gecontracteerd, evenals voor het verzenden van commerciële communicatie en
reclame over hen of soortgelijke door Contank, via
per post, e-mail, telefoon, sms of andere door de klant aangegeven middelen,
Tenzij hij uitdrukkelijk zijn verzet kenbaar maakt op hetzelfde moment van:
het inhuren. Ongeacht of de klant ervoor had gekozen om te ontvangen of niet
commerciële informatie van Contank, kan de klant zijn beslissing wijzigen in
op elk moment, zo vaak als hij wil, via de sectie
specifiek hiervoor beschikbaar in uw Client Area.


 Voor het bijhouden van historische gegevens van zakelijke relaties
binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

 

 In die gevallen waarin Contank persoonsgegevens moet inzien en/of verwerken
ten aanzien waarvan de opdrachtgever de toestand van verantwoordelijke of
Contank, die verantwoordelijk is voor de behandeling, zal deze gegevens verwerken als:
gegevensbeheerder in overeenstemming met de bepalingen van artikel 28 van de RGPD en
volgens wat is aangegeven in de sectie genaamd “Contank as”
verantwoordelijk voor de behandeling”, opgenomen in deze Polis.


 In overeenstemming met de bepalingen van Wet 25/2007 van 18 oktober op
bewaren van gegevens met betrekking tot elektronische communicatie en
openbare communicatienetwerken, informeert Contank de gebruiker dat:
zal doorgaan met het behouden en bewaren van bepaalde gegenereerde verkeersgegevens
tijdens de ontwikkeling van communicatie, evenals, indien van toepassing, om te communiceren
genoemde gegevens aan de bevoegde instanties, op voorwaarde dat de
wettelijke omstandigheden voorzien in genoemde wet.

 Voor alle andere doeleinden, die uitdrukkelijk worden vermeld
opgenomen in de Specifieke Voorwaarden die van toepassing zijn op het product of
overeenkomstige dienst die door de klant is gecontracteerd en uitdrukkelijk is aanvaard
voor deze.


Legitimatie: De verwerking van genoemde gegevens wordt gelegitimeerd door de uitvoering van de verplichtingen
contractueel en/of zakelijk.
Criteria voor gegevensbehoud: de gegevens worden niet langer bewaard dan
waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat.
Communicatie van de gegevens: Ze zullen niet worden meegedeeld aan andere derden, behalve wettelijke verplichting of
met uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende.


Ontvangers van persoonsgegevens
De ontvangers van de door Contank verzamelde persoonsgegevens zijn:
 Eigen medewerkers van Contank bij de uitvoering van hun taken.
 Leveranciers van Contank die betrokken zijn bij de dienstverlening, in de
indien dit voor de verstrekking daarvan noodzakelijk is.
 De bedrijven die lid zijn van de Groep van Bedrijven waar Contank deel van uitmaakt,
heeft dit begrepen in de zin van artikel 42 van het Wetboek van Koophandel, waarvan de activiteit is
de commercialisering van diensten van identieke of analoge aard aangeboden door
Contank,
 De gerechtelijke of administratieve instanties, evenals de veiligheidstroepen en -organen
van de Staat, in het geval dat Contank verplicht is volgens de huidige wetgeving
om informatie te verstrekken met betrekking tot haar klanten en haar diensten.
 Alle anderen die vanwege de aard van de service toegang moeten hebben tot de gegevens
verstrekt, zoals beschreven in de Specifieke Voorwaarden die zijn:
van toepassing zijn op het door de klant gecontracteerde product of dienst en
uitdrukkelijk door haar aanvaard.


Internationale gegevensoverdrachten: Er zijn geen internationale overdrachten van
gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie.
Rechten die de Belanghebbende helpen: De belanghebbende heeft het recht om toestemming in te trekken in
elk moment. Evenzo informeren wij u dat hij zijn recht op toegang kan uitoefenen,
rectificatie en verwijdering (Recht om te worden vergeten), gegevensbeperking, gegevensoverdraagbaarheid en
oppositie, een brief sturen naar Trav. Van Ca n’Estape, 5-7 – 08755 Castellbisbal (Barcelona), of
e-mail rgpd@contank.com


Evenzo wordt de belanghebbende geïnformeerd dat hij de toestemming voor het verzenden van
commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar rgpd@contank.com
De belanghebbende kan ter zake een claim indienen bij de toezichthoudende autoriteit
bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, momenteel het Spaanse agentschap voor de bescherming van
Data (AEPD), via het elektronische hoofdkantoor: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, of
door een brief te sturen naar C / Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.
Is het verplicht om alle gevraagde informatie in het contactgedeelte te verstrekken?

 

Met betrekking tot de formulieren op de website moet de gebruiker de formulieren invullen die zijn gemarkeerd als
“Vereist”. Het niet of niet gedeeltelijk invullen van de vereiste persoonsgegevens kan betekenen:
dat CONTANK, S.A. niet aan uw verzoeken kan voldoen en bijgevolg CONTANK, S.A.
wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid voor het niet of onvolledig verstrekken van
de gevraagde diensten.


De persoonsgegevens die de Gebruiker aan CONTANK, S.A. ze moeten actueel zijn zodat
de informatie in de administratie is actueel en foutloos. De gebruiker zal zich verantwoorden voor de waarheid
van de verstrekte gegevens.

 

 

Welke beveiligingsmaatregelen heeft het bedrijf getroffen?


CONTANK, SA informeert dat de verwerking van persoonsgegevens in alle
moment in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en
diensten van de informatiemaatschappij.
CONTANK, SA heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd
noodzakelijk om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te garanderen en hun
wijziging, verlies, behandeling en/of onbevoegde toegang volgens de status van de
technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze worden blootgesteld, en
afkomstig zijn van menselijk handelen of de fysieke of natuurlijke omgeving, overeenkomstig het bepaalde in de
geldende regelgeving.